Algemene voorwaarden

Welkom bij www.make-up-artists.nl. Door het bezoeken van deze site gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Make-up-artists.nl is een platform

Make-up-artists.nl functioneert als een laagdrempelig platform waarin Make-up Artists in alle disciplines zich kunnen profileren door het aanbieden van hun diensten. Iedereen kan vrijblijvend alle profielen bekijken en vergelijken. Make-up-artists.nl is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen aanbieders en afnemers. Om die reden kan Make-up-artists.nl dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde profielen, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders om hun diensten te verlenen en de kwaliteit hiervan.
Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten.

Make-up-artists.nl probeert adverteerders en afnemers tot elkaar te brengen. Make-up-artists.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Make-up-artists.nl (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Het plaatsen van een profiel

Uw profiel wordt geplaatst in de door u aangegeven categorie en u zult niet:
• handelen in strijd met enige wet- en regelgeving en/of met ons beleid zoals verwoord in deze algemene voorwaarden
• onjuiste of misleidende informatie verstrekken;
• handelen in strijd met enige rechten van derden of handelen dat leidt tot klachten van derden;

Na aanmelding kan het enige tijd duren voordat uw profiel geplaatst wordt. Formulieren die niet volledig zijn ingevuld of onzin omschrijvingen of geen serieuze informatie bevatten, worden niet in behandeling genomen. Omschrijvingen worden door ons doorgelezen en eventueel aangepast. U ontvangt een e-mail zodra het profiel op de site geplaatst is. Ook behouden wij ons het recht toe om een profiel zonder opgaaf van redenen niet te plaatsen.

Wilt u uw profiel na enige tijd wijzigen of foto’s vervangen, dan is dat mogelijk tegen betaling van € 20,-.

Het plaatsen van een profiel is gratis. Wij zullen op uw profielpagina een link plaatsen naar uw website. Wij vragen echter wel dat u een link terugplaatst naar onze site. Dit kan naar iedere pagina van onze site: www.starmagic.nl en/of www.make-up-artists.nl.

Materiaal

Door het plaatsen van uw gegeven en foto’s op Make-up-artists.nl geeft u ons toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van Make-up-artists.nl. Sommige geplaatste profielen kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals kranten en niet al dan niet aan ons gelieerde websites. Door gebruik te maken van onze dienstverlening stemt u ermee in dat uw profiel en foto’s getoond kunnen worden door middel van deze andere distributiekanalen. Wij hebben het recht om uw profiel te verwijderen indien wij via een van onze websites een melding ontvangen dat deze onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet. Als u van mening bent dat inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten, dan verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen door middel van het contactformulier.

Verwijzingen naar websites of diensten van derden

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink) naar de websites van derden. Make-up-artists.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.

Het is u niet toegestaan de website van Make-up-artists.nl of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Make-up-artists.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Regels voor het plaatsen van een profiel

• U naam of de naam van uw bedrijfsnaam komt boven uw profiel te staan.
• Uw profiel wordt slecht onder één rubriek geplaatst. Wel kunt u maximaal 6 tags toevoegen, zodat u ook in andere rubrieken gevonden wordt. Kies de best bijpassende rubrieken.
• Het is niet toegestaan om profiel en portfoliofoto’s bij een profiel te plaatsen die geen betrekking hebben op de aangeboden diensten.
• Het plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

U gaat ermee akkoord ons niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Aangezien het meeste van het materiaal op Make-up-artists.nl afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Daarom sluiten wij, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw gebruik van Make-up-artists.nl.

Klachten

Klachten omtrent oplichting kunt u melden via onze contactpagina.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat bepaalde gebruikers problemen veroorzaken of niet handelen in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden, dan behouden wij ons het recht toe om het profiel van deze persoon te verwijderen.

Comments are closed.